龍貓歌詞拼音

龍貓的歌詞拼音版如下:

白日靜寂,深山幽谷。

bái rì jìng jí , shēn shān yōu gǔ 。

在夢中遇見,龍貓的軀體,

zài mèng zhōng yù jiàn , lóng māo de qū tǐ 。

亮光之內,我們可愛。

liàng guāng zhī nèi , wǒ men kě ài 。

石徑滑梯,便跨越高山之頂。

shí jìng huá tī , biàn kuà gāo shān zhī dǐng 。

螢火萬點,照耀整座城市。

yíng huǒ wàn diǎn , zhào yào zhěng zuò shì chéng 。

有時我們也是大人。

yǒu shí wǒ men yě shì dà rén 。

夜晚狂奔,心跳如龍。

yè wǎn kuáng bēn , xīn tóu rú lóng 。

龍貓歌詞拼音如上所示。