2r shining friends 歌詞

《2R Shining Friends》的完整歌詞如下:

女:

一早碰見我倆 總有個小氣鬼

跟我分享一點點 分享得來喜歡

每次分享總是 我會讓你讓你多一些

讓我倆 無窮無盡分享 從未有點介意

男:

每天我倆碰面 總有個小氣鬼

跟我分享一點點 分享得來喜歡

每次分享總是 我會讓你讓你多一些

讓我倆 無窮無盡分享 從未有點介意

女:

小氣鬼請你看清 雙眼中有萬千星星

將每刻記得起 我哋一同經過風雨

同進退總不厭倦 我哋的一起沒完沒了

小氣鬼將心愛抱擁 我哋應該看通萬事

合:

有氣必應無私心 不理對方點點不如意

你我永不陌路 一同放閃耀的夢想熠熠生輝

女:

我哋的小氣鬼 請你快快好起

男:

我哋的小氣鬼 請你快快好起 永遠都一起

女:

我哋的小氣鬼 我哋的小氣鬼 我哋的小氣鬼 我哋永遠在一起 一起過日子。

希望以上回答對您有所幫助。