cn blue孤獨的人歌詞

《孤獨的人》是CNBLUE演唱的一首歌曲,有不同的版本,歌詞也略有不同。以下是其中一個版本的歌詞:

[歌詞]

看著窗外 雨一直下

不停地下 淋濕了心情

你不在身旁 心情很空虛

我開始懷疑 我已經愛上你

我想我是個 愛上寂寞的人

我想我愛著 寂寞的溫柔

我想我喜歡 寂寞的環境

因為我喜歡 你不在身邊的感覺

我開始懷疑 我已經愛上你

愛上寂寞的人 總是孤獨的過每一天

無論在何方 我都只想念你一個人

看著窗外 雨停了出彩虹

你的笑容 現在在哪一角落

你不在身旁 心情很空虛

我想我是個 愛上寂寞的人

我想我愛著 寂寞的溫柔

我想我喜歡 寂寞的環境

因為我喜歡 你不在身邊的感覺

我想我愛著 寂寞的溫柔

寂寞的過每一天 我無法抗拒的想念你

我還是愛一個 愛上寂寞的人

以上是《孤獨的人》的歌詞,希望對你有所幫助。