cry cry空耳歌詞

《Cry Cry》的空耳歌詞如下:

Cry cry 不要再憂鬱

Cry cry 不要再懷疑

Cry cry 不要再想

Cry cry 不要再哭泣

你的心事有我陪

陪你飛向那片海

陪你飛到那片天外

你的心事我撫慰

有我陪你一起醉

有我陪你一起退

不要再憂鬱

不要再懷疑

有我陪你一起破碎

空耳又何畏

怕什麼頹廢

空耳有我在這裡

Come on! Let's go!

Cry cry 不要再憂鬱

Cry cry 不要再懷疑

Cry cry yeah~ yeah~ yeah~

你的心事有我陪

陪你飛向那片海

陪你飛到那片天外

你的心事我撫慰

陪你歡笑陪你醉

陪你飛越過這個累

有我陪你一起破碎

Come on! Let's go!

Cry cry yeah~ yeah~ yeah~

你的心事我撫慰

有我陪你一起飛

Come on! Let's go! Cry cry!