fa la la歌詞

《fa la la》的歌詞如下:

Fra-la-la, la-la-la

Fa-la-la, la-la-la

Fa-la-la, la-la, la-la

我們一起唱fa la la

一起唱fa la la

歌聲飄向四面八方

歡樂滿天飛揚

讓歌聲隨著風兒飄動

傳遍每一個角落

無論你我相隔多遠

歌聲都能傳遞

Fra-la-la, la-la-la

Fa-la-la, la-la-la

我們一起唱fa la la

一起唱fa la la

把歡樂帶給每一個人

把快樂傳遞到天邊

讓我們一起唱起來

把幸福傳遞到人間

Fra-la-la, la-la-la, la-la, la-la

Fa-la-la, la-la-la, la-la, la-la

我們一起唱fa la la

一起唱出心中的歡樂

讓我們一起唱起來

把幸福傳遞到人間

讓歡樂永遠不停歇

讓歌聲永遠飄蕩