janice積雪歌詞

"積雪" 的歌詞如下:

雪花飄下來 如一片白茫

純白的冬日裏 有我在等候你

下雪不會永遠不停 我們的感情不會也不停

我的心像雪花在飄舞 我心如雪般堆積

一直不停地等著 你可知道我在這裏

永遠地等待 永不遠去

總有一天會再相聚 我的心在飄雪天裡 等你

雪中的風景多美妙 我心裏的你更加美妙

就算寒風刺骨 也比不上我們的感情的冷

我們的感情就像積雪般積厚

我們的愛情就像積雪般不化

永遠地等待 永不遠去

總有一天會再相聚 我的心在飄雪天裡 等你

我的心在飄雪天裡 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等你 等著你"

以上就是"積雪"的完整歌詞,希望對您有所幫助。