miss mr.歌詞

《Miss Mr.》的詞曲由蔡健雅完成,其歌詞如下:

女:

我還是那樣 無法忘記你

你的微笑 你的好氣質

男:

我還是那樣 無法不愛你

你的溫柔 你的微笑

女:

我還是那樣 無法不愛你

像小鹿 亂撞在心裡

男:

我還是那樣 無法不想你

我想你 想讓你愛我

女:

還有那樣多話想說

我們的故事開始這樣甜蜜的結局 我喜歡

男:

Miss you miss you babe

請相信 我還是愛著你

女:

Miss you miss you babe

我還是那樣 想著你愛著你

男:

我還是那樣 無法不想你

我想你 想讓你愛我

女:

還有那樣多話想說

我們的故事開始這樣甜蜜的結局 我喜歡

合:

Miss you miss you babe (男) 我還是愛著你 (女) 想著你愛著你 (男) 我還是這樣 (女) 無法忘記 (男) 你的微笑 (女) 無法不愛 (男) 你的溫柔 (女) 無法不想 (男) 想讓你愛我 (女) 無法不說 (合) 我喜歡你的故事 未完待續... 讓我們繼續這樣甜蜜的結局 我喜歡。