my way粵語歌詞

《My Way》的粵語歌詞由林夕填詞,郭偉文和JerryC編曲,李克勤演唱。歌曲的歌詞如下:

(男)繁星流動 你在身旁

(女)迎著冷眼 隨緣而盪

(男)幾多對 持續愛戀 幾多隊 終身不散場

(合)愛過就是 真愛過 不必再猜相戀到莫明

(男)緣分有幾多 愛得對或不對

(女)問得俗世 有幾個 為難怎去避開

(男)是萬種風情 都因你動情

(女)就算從今開始每步也留住你行

(合)愛聽你說願意 共你去看風起

將心底創疤撫摸掉 心窩裡又留住你情

若你要走 別管千千億億對手

各自有各路走 別計歪路太多

從今開始 不枉這生 因你我找到感覺

你試過不枉過 共我相戀過 我的天 愛未可變改

別問以後 記住今晚 你跟我的愛

(男)繁星流動 你在身旁 迎著冷眼 隨緣而盪

(女)幾多對 持續愛戀 幾多隊 終身不散場

(合)愛過就是 真愛過 不必再猜相戀到莫明

緣分有幾多 愛得對或不對

問得俗世 有幾個 為難怎去避開

是萬種風情 都因你動情 就算從今開始每步也留住你行

愛聽你說願意 共你去看風起 將心底創疤撫摸掉 心窩裡又留住你情

(男)假使必須猜 要避也難挨 要真就真到底 要收必須會載 共你有過痛惜 在夢裡曾分開幾次仍繼續去相愛 好漢一首歌詞情 或者今夜才是開端 別計較昨天秦嶺大熊貓國家級自然保護區屬於哪種生態系統的類型(  )A.森林生態系統B.濕地生態系統C.海洋生態系,秦嶺大熊貓國家級自然保護區屬於哪種生態系統的類型(  )A.森林生態系統B.濕地生態系統C.海洋生態系統D.草原生態系統

秦嶺大熊貓國家級自然保護區屬於森林生態系統,是森林生態系統中的典型代表.故選:A.生物圈是地球上的所有生物與其生存的環境形成的一個統一整體,是最大的生態系統,包括森林生態系統、海洋生態系統、濕地生態系統、沙漠生態系統、城市生態系統等.秦嶺大熊貓國家級自然保護區屬於森林生態系統.故選:A.生物圈是地球上的所有生物與其生存的環境形成的一個統一整體,是最大的生態系統.它包括大氣圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面三個部分.生物圈是人類和其它生物生存的共同家園,我們要好好保護它.據此可知答案為:A.