Da Hui歌詞

時長:02分39秒 歌手:The Offspring[子孫]

ne em nen sei sang dao nun bu xin ger a la
de yi sang em ne man er ba la bao den nai ga a ni ya
ge le kei ser pen de xi ce da bao ji ma
yi zei de nen ne ei gei zur su yin nen ma em yi em se
ji gem nam en gen de na nen yir bu ni ran ger
gao man gei dao de na nen nar
za ji an nen ne za na
sa lang hai den nan yi zen em se ne rir ne rir mao du yi gei se
hu hui hai dao da xin na rir dao la bao ji ma
ham gei han wu li gi e da yun yi zen yi zen mao du be lie zuo
dao la se mien ge man nin yi bier ga ji
a rim da wur pir yao nen em zan na
sa lang dao a rim da ji man en an de xi
mi ji mao tar sa lang yi ge dao ge li ser pe jin a na
ge le kei ser pen de xi ce da bao ji ma
da yi sang en ne ei gei sang ce ba gei zur ge xi
em se sa lang han gi e der yi nar wu ji man
da yi sang en ne ei gei nun mur ba gei zur ge xi em se
ar gao yi se ge lai ner sa lang hai se se
ge gei yi zei mu sen sao yong yi gei se
man nen sa lam der zong ei ne ei gei nen
ge ze ha na ye den
更多>

The Offspring[子孫]最好聽的歌