FIGHT歌詞

時長:02分07秒 歌手:川井憲次

鄭小宇 - Mr.FIGHT
詞曲:鄭小宇
Mr fight fight ready to 愛
誰比誰的加速更快
達令fight fight gonna to fight
我有我的魔力姿態
幸運女神走過來
敲開誰家的門牌
想你就像豬頭呆 情緒崩壞
ok繃何時拿來 貼滿我受傷心坎
Mr fight fight ready to 愛
誰比誰的加速更快
達令fight fight gonna to fight
我有我的魔力姿態
1234567
數著愛的保鮮期
想你就像豬頭呆 情緒崩壞
ok繃已經拿來 快來貼滿我心坎
Mr fight fight ready to 愛
誰比誰的加速更快
達令fight fight gonna to fight
我有我的魔力姿態
Mr fight fight ready to 愛
划拳打賭努力去愛
達令fight fight gonna to fight
就是我的魔力姿態
更多>

川井憲次最好聽的歌