agnes release me 歌詞

"Agnes release me" 的歌詞如下:

Agnes:

Release me, release me

Oh, oh, oh

Please release me

I'm begging you please

Release me, release me

Oh, oh, oh

我要你放了我

這首歌是一首感人的情歌,描述了歌手渴望被放手的情感。歌詞中出現了多次“Release me”,這是因為歌手感到自己被困住了,渴望自由。整首歌的旋律和情感都非常感人,是一首值得聆聽的歌曲。

請注意,這只是一個大致的概述,具體的詞句可能因版本或譯本而異。