m2m the day you went away中文歌詞

M2M的《The Day You Went Away》的中文歌詞如下:

你走的那一天

銀色的雨滴落在我的窗前

我已經在這裡 一直一直等待

可你為何忍心讓我如此的傷懷

每一個呼吸 每一次夢裡都有你的身影

為什麼 你卻忍心一去不回

這一天 你走得決絕

那一笑 刺得我心痛得流血

我寧願 這一生 寂寞冷漠後悔

也不要 再看著你離我遠去

我想我會躲在沒你的角落裡哭泣

這一刻 心碎再也無法到回

我寧願 這一生 寂寞冷漠後悔

也不要 再看著你離我遠去

這一天 你走得決絕

我永遠記得這一天的淚水

你的愛 已經給了別人 我只有放手讓你飛

我只求 求你別再對我那麽傷悲

每一天我都在心裡說一次再見。