onerepublic i lived歌詞

《I Lived》是Onerepublic的一首歌,其歌詞如下:

Verse 1:

我曾經跌倒 曾經受傷

面對過黑暗 無助無望

但我知道 我還能呼吸

我不會停下 直到我找到光

Chorus:

我仍然還活著 向前看

無畏未來 我永不屈服

我仍然還活著 直到永久

就算過去 有多沉重 我不會讓它阻止我前進

Verse 2:

這一路 我也曾害怕

每一步 我都需要強大

但是我知道 我是最好的選擇

因為我知道 我無法躲藏 我要活出我真正的自我

Bridge:

跌倒了就再站起來

痛苦過後 才是成功

我還活著 我還在路上

我永遠不會停止追求我的夢想

Chorus:

我仍然還活著 向前看

無畏未來 我永不屈服

我仍然還活著 直到永久

就算過去 有多沉重 我不會讓它阻止我前進

Outro:

我仍然還活著 我將永遠不屈服

直到最後 我仍然還活著。