rain love story歌詞發音

Rain Love Story的詞語發音如下:

愛情故事(ài qíng gù shì):

aɪ tɕʰiŋ ɡuː ˈsɪstər

雨(yǔ):

淋(lín):

lɪn

透(tòu):

tʰou

過(guò):

ɡuo

風(fēng):

fʊŋ

吹(chuī):

tʃuɪ

一(yī):

ɪ

起(qǐ):

想(xiǎng):

ɕiɑŋ

見(jiàn):

ʨiɑn

妳(nǐ):

ni

無論(wú lùn):

wʊ lʊn

在(zài):

zɑi

哪裏(nǎ ěr):

naː ɦɛr

每分每秒(měi fēn měi miǎo):

mei fan meimiao

我(wǒ):

woʊ

都會記得妳(dōu huì jì de nǐ):

duːhui jim dei niː

以上只是基礎發音,可能存在個人發音和標準發音的差異。