Neon Jungle個人資料介紹_個人檔案(生日/星座/歌曲/專輯/MV作品)

Neon Jungle

Neon Jungle的個人資料

Neon Jungle詳細資訊(以下內容包含:Neon Jungle演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
Neon Jungle生日:1900-01-01

Neon Jungle歷年演唱過的歌曲

  • 2015-04-01歌曲:Welcome To The Jungle

Neon Jungle歷年MV

  • 2014年歌曲MV:Welcome To The Jungl

Neon Jungle歷年專輯

  • 2015年推出專輯:《Welcome To The Jungl》