時光暫停羅馬拼音歌詞

時光暫停羅馬拼音歌詞如下:

時光sī guāng zhàn píng luó mǎ ,

停tíng 留liú 在zài zài yī shì 。

羅馬luó mǎ qíng yì jiù bāng shǒu ,

重chóng 復fù huí wàng zài kān zhōu 。

疑yí rén yī shì qíng xīn yuàn ,

萬wàn 里lǐ qiān wàn jù bù kāi 。

一yī 世shì zhǎng shòu jǐ jǐn shí ,

千qiān 年nián shuǐ shì jǐ jǐn huí 。

繁fán 華huá lù lù jǐn jǐn jǐ jǐn ,

歲suì 月yuè 匆cōng 匆cōng cōng cōng zǒu 。

不bù 知zhī xiàng zài jīn rì hé shí ,

時shí 光guāng huán rào jǐ jǐn yī shì 。