baby baby歌詞

《Baby》的中文歌詞是:

這裏是浪漫的開始

你和我未完的愛情

在這裏開始

我們的愛情故事

Baby Baby 你是我的唯一

Baby Baby 你是我的夢想

我愛你 無論結果如何

我愛你 永遠不會變

Baby Baby 你是我的唯一

Baby Baby 你是我的夢想

我愛你 無論天涯海角

我會一直愛著你

我們的愛情故事。

希望以上回答能對您有所幫助。